Σειριακή επεξεργασία κωδικοποιημένων αρχείων στη C

Για λόγους απόδοσης συχνά τα αρχεία δεν περιέχουν παράσταση των τιμών των δεδομένων με τη μορφή που τα εισάγουν και τα διαβάζουν οι άνθρωποι (αρχεία ASCII (ASCII files)), αλλά με τη μορφή που φυλάσσονται στη μνήμη του υπολογιστή (δυαδικά αρχεία (binary files)). Ο τρόπος αυτός φύλλαξης έχει τις παρακάτω επιπτώσεις: Μεταφορά στοιχείων μεταξύ της κεντρικής μνήμης και αρχείων γίνεται με τις συναρτήσεις:
fread(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream)
Μεταφέρει nitems στοιχεία μεγέθους size από το αρχείο f στη θέση μνήμης ptr.
fwrite(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream)
Μεταφέρει nitems στοιχεία μεγέθους size από τη θέση μνήμης ptr στο αρχείο f.
Το παρακάτω παράδειγμα γράφει τον πίνακα tbl στο αρχείο f:
	int tbl[100];

	fwrite(tbl, sizeof(int), 100, f);