Ορισμοί

Σε ένα σύστημα κατακερματισμού μπορούμε να ορίσουμε τα παρακάτω: