Ταξινόμηση με διαμερισμό και αντιμετάθεση

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα ταξινομεί το πίνακα ακεραίων ivals και τυπώνει το αποτέλεσμα:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

/*
 * Integer compare function (passed to qsort)
 */
static int
icmp(const void *arg1, const void *arg2)
{
	return (*(int *)arg1 - *(int *)arg2);
}

main()
{
	int ivals[] = {100, 5, 6, 2, 8, 3, 45, 23};
	int i;

	qsort((void *)ivals, sizeof(ivals) / sizeof(int), sizeof(int), icmp);
	for (i = 0; i < sizeof(ivals) / sizeof(int); i++)
		printf("%d\n", ivals[i]);
}