Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Δομή ενός υπολογιστή


Κεντρική μονάδα επεξεργασίας


O κύκλος εντολών

  1. Ανάκληση εντολής (Instruction fetch)
  2. Αποκωδικοποίηση εντολής (Instruction decode)
  3. Εκτέλεση εντολής (Instruction execution)
  4. Πρόσβαση μνήμης (Memory access)
  5. Εγγραφή

Κύρια μνήμη


Περιφερειακή μνήμη


Μονάδα σκληρού δίσκου


Μονάδα ταινίας

Συσκευές εισόδου


Συσκευές εξόδου


Καθοδικός σωλήνας


Σχεδιογράφος

Συσκευές επικοινωνίας


MODEM


Τερματισμός οπτικών ινών

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις