Προγραμματισμός σε επίπεδο μηχανής

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Οικογένειες επεξεργαστών

Οικογένειες επεξεργαστών

Η αρχιτεκτονική εντολών ενός επεξεργαστή σχεδιάζεται γύρω από τους παρακάτω άξονες:

Η οικογένεια επεξεργαστών iAPX86

Φωτογραφίες

Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από το δικτυακό τόπο της Intel (http://www.intel.com/intel/intelis/museum/exhibit/hist_micro/hof/hof_main.htm>). Προσοχή, δεν είναι στην ίδια κλίμακα!


8080


8086/8088


80286


80486


Pentium


Pentium II


Pentium III


Pentium 4

Καταχωρητές

Προσδιορισμός τελεστέων

Συνδιασμοί τελεστών:

Ενδείκτης διακλάδωσης

CF:
(Carry flag)
Κρατούμενο (Carry):
1 αν η πράξη δημιούργησε κρατούμενο.
ZF:
(Zero flag)
Μηδέν:
1 αν το αποτέλεσμα της πράξης είναι 0.
SF:
(Sign flag)
Πρόσημο (sign)
1 αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός.
PF:
(Parity flag)
Ισοτιμία
1 αν το αποτέλεσμα έχει μονό αριθμό από bit που είναι 1.
OF:
(Overflow flag)
Υπερχείλιση:
1 αν το αποτέλεσμα δε μπορεί να παρασταθεί ως θετικός η αρνητικός αριθμός.

Εντολές μεταφοράς δεδομένων

MOV προορισμός, πηγή
(Move)
Μεταφορά
προορισμός <- πηγή
PUSH πηγή
Μεταφορά στη στοίβα
SP <- SP - 2
[SP] <- πηγή
POP προορισμός
Μεταφορά από τη στοίβα
προορισμός <- [SP]
SP <- SP + 2
XCHG προορισμός, πηγή
(Exchange)
Εναλλαγή
προορισμός <- πηγή
πηγή <- προορισμός
(ταυτόχρονα)

Αριθμητικές εντολές

ADD προορισμός, πηγή
(Add)
Πρόσθεση
προορισμός <- προορισμός + πηγή
INC προορισμός
(Increment)
Αύξηση κατά ένα
προορισμός <- προορισμός + 1
SUB προορισμός, πηγή
(Subtract)
Αφαίρεση
προορισμός <- προορισμός - πηγή
DEC προορισμός
(Decrement)
Μείωση κατά ένα
προορισμός <- προορισμός - 1
NEG προορισμός
(Negate)
Αλλαγή προσήμου
προορισμός <- - προορισμός
CMP προορισμός, πηγή
(Compare)
Σύγκριση
Εκτελείται η πράξη προορισμός - πηγή και ενημερώνονται οι ενδείκτες διακλάδωσης.
MUL πηγή
(Multiply)
Πολλαπλασιασμός
DX:AX <- AX * πηγή
DIV πηγή
(Divide)
Διαίρεση
AX <- AX / πηγή
DX <- AX mod πηγή

Εντολές δυαδικών ψηφίων

AND προορισμός, πηγή
Σύζευξη
προορισμός <- προορισμός & πηγή
OR προορισμός, πηγή
Διάζευξη
προορισμός <- προορισμός | πηγή
XOR προορισμός, πηγή
Αποκλειστική διάζευξη
προορισμός <- προορισμός ^ πηγή
NOT προορισμός
Αντιστροφή
προορισμός <- ~ προορισμός
TEST προορισμός, πηγή
Έλεγχος
SHL προορισμός, αριθμός
(Shift left)
Ολίσθηση (Shift) αριστερά
προορισμός <- προορισμός << πηγή
SHR προορισμός, αριθμός
(Shift right)
Ολίσθηση δεξιά
προορισμός <- προορισμός >> πηγή
SAR προορισμός, αριθμός
(Shift arithmetic right)
Αριθμητική ολίσθηση δεξιά
προορισμός <- προορισμός >> πηγή
ROL προορισμός, αριθμός
(Rotate left)
Περιστροφή αριστερά
ROR προορισμός, αριθμός
(Rotate right)
Περιστροφή δεξιά

Εντολές άλματος

JMP προορισμός
'Αλμα
CALL προορισμός
Κλήση
RET
(Return)
Επιστροφή
JA/JNBE προορισμός
(Jump above)
'Αλμα αν μεγαλύτερο (χωρίς πρόσημο)
JAE/JNB προορισμός
(Jump above or equal)
'Αλμα αν μεγαλύτερο ή ίσο (χωρίς πρόσημο)
JB/JNAE προορισμός
(Jump bellow)
'Αλμα αν μικρότερο (χωρίς πρόσημο)
JBE/JNA προορισμός
(Jump below or equal)
'Αλμα αν μικρότερο ή ίσο (χωρίς πρόσημο)
JC προορισμός
(Jump carry)
'Αλμα αν κρατούμενο
JNC προορισμός
(Jump no carry)
'Αλμα αν όχι κρατούμενο
JE/JZ προορισμός
(Jump equal)
'Αλμα αν ίσο
JNE/JNZ προορισμός
(Jump not equal)
'Αλμα αν όχι ίσο
JG/JNLE προορισμός
(Jump greater)
'Αλμα αν μεγαλύτερο (με πρόσημο)
JGE/JNL προορισμός
(Jump greater or equal)
'Αλμα αν μεγαλύτερο ή ίσο (με πρόσημο)
JL/JNGE προορισμός
(Jump less)
'Αλμα αν μικρότερο (με πρόσημο)
JLE/JNG προορισμός
(Jump less or equal)
'Αλμα αν μικρότερο ή ίσο (με πρόσημο)
JO προορισμός
(Jump overflow)
'Αλμα αν υπερχείλιση
JNO προορισμός
(Jump no overflow)
'Αλμα αν όχι υπερχείλιση
JS προορισμός
(Jump sign)
'Αλμα αν πρόσημο
JNS προορισμός
(Jump no sign)
'Αλμα αν όχι πρόσημο

Παράσταση εντολών

Κωδικοποίηση εντολών σε επεξεργαστές της Intel


Βασική κωδικοποίηση εντολών


Κωδικοποίηση εντολών ενός byte


Το byte ModR/M προσδιορίζει τις διευθύνσεις των εντολών


Το byte SIB (scale, index, base) επιτρέπει τον ορθόγωνο προσδιορισμό κλίμακας, δείκτη και βάσης.

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις

Εργαστηριακές ασκήσεις

1. Αθροίζοντας αριθμούς

 1. Ανοίξτε παράθυρο εντολών (run - command) ή φορτώστε το λειτουργικό σύστημα MS-DOS
 2. Δώστε την εντολή debug
  C:>debug
  
 3. Δώστε την εντολή Α (assemble)
  -a
  
 4. Γράψτε τις συμβολικές εντολές (mov ax, 0) κλπ. Οι διευθύνσεις μνήμης εμφανίζονται μόνες τους. Τα σχόλια που ακολουθούν το ; δε χρειάζεται να γραφούν.
  0C20:0100 mov ax,0		; Βάλε (move) στον καταχωρητή ΑΧ την τιμή 0
  0C20:0103 mov bx,0		; Βάλε (move) στον καταχωρητή ΒΧ την τιμή 0 
  0C20:0106 add bx, ax		; Πρόσθεσε στον ΒΧ τον ΑΧ
  0C20:0108 inc ax		; Αύξησε (increment) τον ΑΧ κατά 1
  0C20:0109 cmp ax, a		; Σύγκρινε (compare) τον ΑΧ με το 10
  0C20:010C jbe 106		; 'Αλμα αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή ίσο (jump below or equal) στη διεύθυνση 106
  0C20:010E int 3			; Διακοπή της λειτουργίας
  0C20:010F			; Πατήστε ENTER εδώ
  
 5. Δείτε την κωδικοποίηση των εντολών με την εντολή U (unassemble):
  -u100
  Διεύθυνση Κωδικοποίηση Συμβολική εντολή
  0C20:0100 B80000    MOV   AX,0000
  0C20:0103 BB0000    MOV   BX,0000
  0C20:0106 01C3     ADD   BX,AX
  0C20:0108 40      INC   AX
  0C20:0109 3D0A00    CMP   AX,000A
  0C20:010C 76F8     JBE   0106
  0C20:010E CC      INT   3
  
 6. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας και εξετάστε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή ΒΧ. Είναι αυτό που περιμένατε;
  -g=100
  
  AX=000B BX=0037 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C20 ES=0C20 SS=0C20 CS=0C20 IP=010E  NV UP EI PL NZ NA PO NC
  0C20:010E CC      INT   3
  
 7. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας βήμα βήμα με την εντολή T (trace):
  -t=100
  AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Καταχωρητές
  
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0103  NV UP EI PL ZR NA PE NC
                    ^^^^^^^  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  				  |     Ενδείκτες διακλάδωσης
  				  Μετρητής προγράμματος
  
  0C1C:0103 BB0000    MOV   BX,0000
     ^^^^        ^^^^^^^^^^^^^^^
     Διεύθυνση μνήμης  Επόμενη εντολή που θα εκτελεστεί
  -t
  
  AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0106  NV UP EI PL ZR NA PE NC
  0C1C:0106 01D8     ADD   AX,BX
  -t
  
  AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0108  NV UP EI PL ZR NA PE NC
  0C1C:0108 40      INC   AX
  -t
  
  AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0109  NV UP EI PL NZ NA PO NC
  0C1C:0109 3D0A00    CMP   AX,000A
  -t
  
  AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=010C  NV UP EI NG NZ AC PO CY
  0C1C:010C 76F8     JBE   0106
  -t
  
  AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=0106  NV UP EI NG NZ AC PO CY
  0C1C:0106 01D8     ADD   AX,BX
  
  ...
  
 8. Αυξήστε το όριο της άθροισης από 10 σε 100:
  -a109
  0C20:0109 cmp ax, 64		; Σύγκρινε τον καταχωρητή ΑΧ με το 100
  0C20:010C			; Πατήστε ENTER εδώ
  -g=100
  
 9. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας και εξετάστε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή ΒΧ. Είναι αυτό που περιμένατε;
  AX=0065 BX=13BA CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C20 ES=0C20 SS=0C20 CS=0C20 IP=010E  NV UP EI PL NZ NA PO NC
  0C20:010E CC      INT   3
  
 10. Βγήτε από το πρόγραμμα debug
  -q
  C:>
  

2. Εμφάνιση των χαρακτήρων του πίνακα ASCII

 1. Γράψτε το πρόγραμμα:
  C:\>debug
  -a
  0C1C:0100 mov dl,20		; Πρώτος χαρακτήρας ASCII (το κενό)
  0C1C:0102 mov ah,2		; Εντολή για εμφάνιση του χαρακτήρα στην οθόνη
  0C1C:0104 int 21		; Εκτέλεση της εντολής του DOS
  0C1C:0106 add dl,1		; Αύξησε το χαρακτήρα κατά 1
  0C1C:0109 cmp dl,80		; Είναι ο τελευταίος; (128)
  0C1C:010C jne 102		; Αν όχι πήγαινε στη διεύθυνση 102 (jump not equal)
  0C1C:010E int 3			; Διακοπή του προγράμματος
  0C1C:010F			; Πατήστε ENTER εδώ
  
 2. Δείτε την κωδικοποίηση των εντολών με την εντολή U (unassemble):
  -u100
  0C1C:0100 B220     MOV   DL,20
  0C1C:0102 B402     MOV   AH,02
  0C1C:0104 CD21     INT   21
  0C1C:0106 80C201    ADD   DL,01
  0C1C:0109 80FA80    CMP   DL,80
  0C1C:010C 75F4     JNZ   0102
  0C1C:010E CC      INT   3
  
 3. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας και δείτε το αποτέλεσμα στην οθόνη σας.
  -g=100
   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
  pqrstuvwxyz{|}~¦
  AX=027F BX=0000 CX=0000 DX=0080 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
  DS=0C1C ES=0C1C SS=0C1C CS=0C1C IP=010E  NV UP EI PL ZR NA PE NC
  0C1C:010E CC      INT   3
  

3. Συνεχίζοντας

Δοκιμάστε να γράψετε και να εκτελέσετε και άλλα μικρά προγράμματα ή παραλλαγές αυτών που γράψατε.

Παράδειγμα κύκλου εντολών

Το πρόγραμμα

Διεύθυνση Κωδικός εντολής  Συμβολική παράσταση εντολής
   0100 B80100      MOV   AX,0001
   0103 050400      ADD   AX,0004
   0106 A31000      MOV   [0010],AX
   0109 3D0500      CMP   AX,0000
   010C 74F2       JZ   0100

Ο κύκλος των εντολών (επανάληψη)

 1. Ανάκληση εντολής (Instruction fetch)
 2. Αποκωδικοποίηση εντολής (Instruction decode)
 3. Εκτέλεση εντολής (Instruction execution)
 4. Πρόσβαση μνήμης (Memory access)
 5. Εγγραφή
Ο τρόπος που θα εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές από την ΚΜΕ σύμφωνα με το κύκλο των εντολών είναι ο εξής:

0100 B80100 MOV AX,0001

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση100100-B80100----
Αποκωδικοποίηση103100-B80100-0001--
Εκτέλεση103100-B80100-0001-0001
Εγγραφή103100-B8010000010001-0001

0103 050400 ADD AX,0004

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση103103-0504000001---
Αποκωδικοποίηση106103-050400000100010004-
Εκτέλεση106103-0504000001000100040005
Εγγραφή106103-0504000005000100040005

0106 A31000 MOV [0010],AX

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση106106-A310000005---
Αποκωδικοποίηση109106-A31000000500000010-
Εκτέλεση10900100005A310000005000000100010
Πρόσβαση μνήμης10900100005A310000005000000100010

0109 3D0500 CMP AX,0005

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση109109-3D05000005---
Αποκωδικοποίηση10C109-3D0500000500050005-
Εκτέλεση10C109-3D05000005000500050000

010C 74F2 JZ 0100

ΜΠΚΔιΜΚΔεΜΚΕΑΧΑBΓ
Ανάκληση10C10C-74F20005---
Αποκωδικοποίηση10E10C-74F20005010EFFF2-
Εκτέλεση10E10C000574F20005010EFFF20100
Πρόσβαση μνήμης10010C000574F20005010EFFF20010