Πηγαίος κώδικας και τεκμηρίωση

Η βιβλιοθήκη BIO παρέχεται ελεύθερα για κάθε χρήση σύμφωνα με την παρακάτω άδεια:
(C) Copyright 2001 Diomidis Spinellis.  All rights reserved.
Permission to use, copy, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.