Η βιβλιοθήκη BIO της Java

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Εισαγωγή

Η βιβλιοθήκη BIO παρέχει εύκολες, αποδοτικές και σωστές μεθόδους για την είσοδο και έξοδο στοιχείων σε εφαρμογές που εκτελούνται από τη γραμμή εντολών. Δουλεύει σωστά και αποδοτικά τόσο όταν το πρόγραμμα διαβάζει στοιχεία από το χρήστη, όσο και όταν τα στοιχεία προέρχονται από κάποιο αρχείο. Η βιβλιοθήκη BIO εξασφαλίζει: Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους η βιβλιοθήκη BIO συνδέεται απλοϊκά με τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες της Java και κάνει μια σειρά από υποθέσεις για λογαριασμό του προγραμματιστή. Έτσι, η βιβλιοθήκη BIO είναι κατάλληλη μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για κώδικα παραγωγής.

Εγκατάσταση

Πηγαίος κώδικας και τεκμηρίωση

Η βιβλιοθήκη BIO παρέχεται ελεύθερα για κάθε χρήση σύμφωνα με την παρακάτω άδεια:
(C) Copyright 2001 Diomidis Spinellis.  All rights reserved.
Permission to use, copy, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.