Προγραμματισμός με χαρακτήρες, αποφάσεις

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Η εντολή if-else

Τελεστές μοναδιαίας αύξησης και μείωσης, αποτέλεσμα ανάθεσης

Ο τύπος του χαρακτήρα

Είσοδος και έξοδος χαρακτήρων

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις

If, char

 1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει χαρακτήρες από την είσοδό του μέχρι να τερματιστεί το αρχείο εισόδου. Στο τέλος να τυπώνει τον αριθμό των χαρακτήρων, γραμμών, ψηφίων (0-9), πεζών χαρακτήρων (a-z) και κεφαλαίων χαρακτήρων (A-Z) που διάβασε.
  Σημείωση 1: Οι χαρακτήρες στο σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά. Η παράσταση c >= 'a' && c <= 'z' είναι αληθής για πεζούς χαρακτήρες στη μεταβλητή c.
  Σημείωση 2: Οι γραμμές τερματίζονται με το χαρακτήρα διαφυγής '\n'.
 2. Παράδειγμα:
  C:>java CharCount
  This is a test
  of my input! (02 lines)
  ^Z
  41 character(s)
  2 line(s)
  2 digit(s)
  24 lowercase (a-z)
  1 uppercase (A-Z)
  
 3. Εκτελέστε το πρόγραμμά σας με είσοδο τον εαυτό του.