Θέματα εξετάσεων

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Πιλοτικά θέματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Δοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πιλοτικά Θέματα

Διδάσκων: Επικ. Καθ. Διομήδης Σπινέλλης

Θέμα 1ο:

  1. Μετατρέψτε τον αριθμό που απαρτίζεται από το πρώτο και τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα. Στη μετατροπή πρέπει να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο φτάσατε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
  2. Δώστε τον πίνακα τιμών για τη διαφορά (δ) και το κρατούμενο (κ) που προκύπτει από τον υπολογισμό της διαφοράς δύο bit x, y: (δ, κ) = x - y. Χρησιμοποιώντας πύλες σύζευξης, διάζευξης και άρνησης σχεδιάστε το λογικό κύκλωμα που υπολογίζει τα (δ, κ) από τα (x, y).

Θέμα 2ο:

  1. Ποια βασικά δομικά στοιχεία απαρτίζουν ένα μηχάνημα αυτομάτων συναλλαγών (ATM); Πως επικοινωνούν αυτά μεταξύ τους;
  2. Τι ρόλους επιτελεί στο παραπάνω μηχάνημα το λειτουργικό του σύστημα;

Θέμα 3ο:

  1. Περιγράψτε διαγραμματικά τον κύκλο ζωής του λογισμικού.
  2. Εξηγήστε πως είναι δυνατή η εκτέλεση από τον υπολογιστή προγραμμάτων γραμμένων στη συμβολική γλώσσα του επεξεργαστή καθώς και σε γλώσσες υψηλού επιπέδου όπως η Java.

Θέμα 4ο:

  1. Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα που αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος στοιχείων έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε αλγορίθμους πολυπλοκότητας Α: O(n3), Β: Ο(log n), Γ: O(2n), Δ: Ο(1), Ε: O(n), και ΣΤ: O(n5). Ταξινομήστε τους αλγορίθμους με βάση το θεωρητικό χρόνο εκτέλεσής τους και εξηγήστε ποιόν αλγόριθμο θα επιλέγατε.
  2. Γράψτε ποιες εντολές του επεξεργαστή Intel IA-32 θα εκτελεστούν από τη στιγμή που ο μετρητής προγράμματος αποκτήσει την τιμή 100 μέχρι τη στιγμή που θα αποκτήσει την τιμή 10D. Δώστε τις τιμές των καταχωρητών μετά την εκτέλεση κάθε εντολής.
0100	mov	eax, 3		; Move / Ανάθεση τιμής
0103	mov	esi, 0		; Move / Ανάθεση τιμής
0106	add	esi, eax	; Add / Πρόσθεση
0108	sub	eax, 1		; Subtract / Αφαίρεση
010B	jnz	106		; Jump if Not Zero / Άλμα υπό συνθήκη (διάφορο του 0)
010D	...		

Θέμα 5ο:

Γράψτε σε Java ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει από την είσοδό του ποσά εκφρασμένα σε δραχμές και θα τυπώνει το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ. Το πρόγραμμα θα τερματίζει τη λειτουργία του όταν διαβάζει το ποσό 0. Στο τέλος θα εμφανίζει σε δραχμές και σε ευρώ το σύνολο των ποσών που μετέτρεψε.

Θέμα 6ο:

Η γλώσσα επισημείωσης HTML χρησιμοποιεί την ακολουθία "<tag ...>" για να προσδιορίσει χαρακτηριστικά του κειμένου. Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε Java που να διαβάζει HTML ως χαρακτήρες από την είσοδό του μέχρι να τερματιστεί το αρχείο εισόδου. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει στην έξοδό του το κείμενο της εισόδου χωρίς τις ακολουθίες επισημείωσης. Παράδειγμα: Είσοδος:
<html>
<body>
<h1>Εισαγωγή</h1> 
Κείμενο της εισαγωγής
</body>
</html>
Έξοδος:
Εισαγωγή
Κείμενο της εισαγωγής
Το πρόγραμμα δε χρειάζεται να ελέγχει μη κανονικά σχηματισμένη HTML (π.χ. επισημειώσεις μέσα σε επισημειώσεις).

Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες. Καλή επιτυχία!

Απάντηση στο 6ο θέμα

import gr.aueb.dds.BIO;

class Detag {
        public static void main(String args[]) {
                int c;
                boolean print = true;

                while ((c = BIO.readChar()) != -1) {
                        if ((char)c == '<')
                                print = false;
                        if (print) 
                                BIO.print((char)c);
                        if ((char)c == '>')
                                print = true;
                }
        }
}


Εξεταστική περιόδος Ιανουαρίου 2002

Τα θέματα σε μορφή PDF.

Εξεταστική περιόδος Σεπτεμβρίου 2002

Τα θέματα σε μορφή PDF.

Εξεταστική περιόδος Ιανουαρίου 2003

Τα θέματα σε μορφή PDF.

Εξεταστική περιόδος Νοεμβρίου 2003

Τα θέματα σε μορφή PDF.