Η γλώσσα Java, το πρώτο πρόγραμμα

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Χαρακτηριστικά της Java

Ιστορία της Java

Χρονολογίες

1990
James Gosling, Patrick Naughton, Mike Sheridan: Project Green
1991
OAK, *7
1993
Εφαρμογές Video on Demand
1995
Java, HotJava browser

Γενεαλογία

Το πρώτο μου πρόγραμμα

Το παρακάτω πρόγραμμα τυπώνει "hello, world" στην οθόνη.
class Hello { 
        public static void main(String args[]) { 
                System.out.println("Hello, world."); 
        }
}
Μπορούμε να το αλλάξουμε για να τυπώσει:

Μεταγλώττιση και εκτέλεση

Μηχανισμός μεταγλώττισης και εκτέλεσης

 1. Ο μεταγλωττιστής της Java (javac) μετατρέπει το πηγαίο πρόγραμμα από Java σε εντολές της ιδεατής μηχανής Java (Java virtual machine) (JVM)
 2. Το περιβάλλον εκτέλεσης της Java (java)

Συνάρτηση σε Java

// Return n!
static public int factorial(int n) {
        int result;
        int counter;

        counter = n;
        result = 1;
        while (counter > 0) {
                result = result * counter;
                counter = counter - 1;
        }
        return (result);
}

Αντίστοιχες εντολές JVM

Method int factorial(int)
  0 iload_0
  1 istore_2
  2 iconst_1
  3 istore_1
  4 goto 15
  7 iload_1
  8 iload_2
  9 imul
 10 istore_1
 11 iload_2
 12 iconst_1
 13 isub
 14 istore_2
 15 iload_2
 16 ifgt 7
 19 iload_1
 20 ireturn

Στοιχεία του προγράμματος

Τα προγράμματα της Java αποτελούνται από ορισμένες βασικές τάξεις στοιχείων:

Ορισμός απλών συναρτήσεων

Ασκήσεις

Εξοικείωση με το μεταγλωττιστή και τη διαδικασία προγραμματισμού

 1. Να πληκτρολογήσετε, μεταγλωττίσετε και να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα σε Java που να τυπώνει "I am learning Java"
 2. Πειραματιστείτε αλλάζοντας διάφορα στοιχεία του προγράμματος. (Το πιθανότερο είναι οι περισσότερες αλλαγές σας να καταλήγουν σε λάθη.)
 3. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα το οποίο να τυπώνει με * ένα τετράγωνο στην οθόνη σαν το παρακάτω:
  ***************
  *       *
  *       *
  *       *
  *       *
  *       *
  *       *
  ***************
  
  Για να επαναλαμβανόμενα στοιχεία του τετραγώνου να ορίσετε δύο συναρτήσεις οι οποίες να τα τυπώνουν και να τις καλέσετε όσες φορές και με τη σειρά που χρειάζεται.

Βιβλιογραφία

Πηγές στο Internet

Γενική βιβλιογραφία