Προγραμματισμός με βάση τα αντικείμενα

class σχήμα {
        int χρώμα;

        void χρωμάτισε(int χρώμα) {
                this.χρώμα = χρώμα;
                ζωγράφισε();
        }
};

class τετράγωνο extends σχήμα {
        int x1, y1, x2, y2;

        void ζωγράφισε(void) {
                line(x1, y1, x1, y2, χρώμα);
                line(x1, y1, x2, y1, χρώμα);
                line(x2, y2, x1, y2, χρώμα);
                line(x2, y2, x2, y1, χρώμα);
        }
        int εμβαδό(void) {
                return (abs(x2 - x1) * abs(y2 - y1));
        }
}

class κύκλος extends σχήμα {
        int x, y, ακτίνα;

        void ζωγράφισε(void) {
                circle(x, y, ακτίνα, χρώμα);
        }
        int εμβαδό(void) {
                return (2 * π * ακτίνα * ακτίνα);
        }
}