Υπολογισμοί με μεταβλητές, είσοδος και έξοδος

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Σταθερές

Εκτύπωση τιμών

Απλές πράξεις

Οι αριθμητικές τιμές της Java μπορούν να συνδυαστούν με τη χρήση των παρακάτω τελεστών (operands):
Πράξη Τελεστής της Java
Πρόσθεση +
Αφαίρεση -
Πολλαπλασιασμός *
Διαίρεση /
Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης %

Παραδείγματα

 BIO.println("one plus one = " + (1 + 1));
 BIO.println("The room's area is " + (3 * 5) + " sq. m");
 BIO.println(36.7 + " degrees Celsius = " + (32 + 9.0 / 5.0 * 36.7) + " degrees Fahrenheit.");
 BIO.println(1 + 2 * 3); /* Prints 7 */
 BIO.println((1 + 2) * 3); /* Prints 9 */

Μεταβλητές

Είσοδος στοιχείων

Ασκήσεις

Είσοδος έξοδος και υπολογισμοί

  1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει από το χρήστη το αρχικό ποσό μιας κατάθεσης και το ετήσιο επιτόκιο και θα τυπώνει το τελικό ποσό της κατάθεσης μετά από την πάροδο ενός έτους. Παράδειγμα της εκτέλεσης του πρόγραμματος:
    Initial capital = 1000000
    Interest rate = 3.2
    Th capital at the end of year 1 will be 1032000
    

Βιβλιογραφία