Τελεστές σύγκρισης

Οι αριθμητικές τιμές της Java μπορούν να συγκριθούν με τη χρήση των παρακάτω τελεστών:
Σύγκριση Τελεστής της Java
Ίσο ==
Διάφορο !=
Μικρότερο <
Μεγαλύτερο >
Μικρότερο ή ίσο <=
Μεγαλύτερο ή ίσο >=

Παράδειγμα

import gr.aueb.dds.BIO;

class TestCompare {
        public static void main(String args[]) {
                BIO.println(1 + 1 == 2);        /* Τυπώνει true */
                BIO.println(1 > 2);             /* Τυπώνει false */
                BIO.println(5 != 5);            /* Τυπώνει false */
                BIO.println(1 <= 5);            /* Τυπώνει true */
                BIO.println(1 <= 1);            /* Τυπώνει true */
                BIO.println(1 <= 0);            /* Τυπώνει false */
        }
}