Τελεστές σύγκρισης, λογικής και επαναλήψεις

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Τελεστές σύγκρισης

Οι αριθμητικές τιμές της Java μπορούν να συγκριθούν με τη χρήση των παρακάτω τελεστών:
Σύγκριση Τελεστής της Java
Ίσο ==
Διάφορο !=
Μικρότερο <
Μεγαλύτερο >
Μικρότερο ή ίσο <=
Μεγαλύτερο ή ίσο >=

Παράδειγμα

import gr.aueb.dds.BIO;

class TestCompare {
        public static void main(String args[]) {
                BIO.println(1 + 1 == 2);        /* Τυπώνει true */
                BIO.println(1 > 2);             /* Τυπώνει false */
                BIO.println(5 != 5);            /* Τυπώνει false */
                BIO.println(1 <= 5);            /* Τυπώνει true */
                BIO.println(1 <= 1);            /* Τυπώνει true */
                BIO.println(1 <= 0);            /* Τυπώνει false */
        }
}

Βρόχοι με την εντολή while

Βρόχοι με την εντολή do while

Λογικοί τελεστές

Τα λογικά αποτελέσματα στη Java μπορούν να συνδυαστούν με τη χρήση των παρακάτω λογικών τελεστών:
Λογική πράξη Τελεστής της Java
Λογική σύζευξη (boolean and) (και) &&
Λογική διάζευξη (boolean or) (ή) ||
Λογική άρνηση (boolean not) (όχι) !

Παράδειγμα

Ο παρακάτω βρόχος μπορεί να αποτελεί τμήμα του προγράμματος ελέγχου ενός τραπεζικού μηχανήματος αυτομάτων συναλλαγών:
{
        int secret, pin, tries;

        secret = 1234;                  /* Customer's secret PIN */
        tries = 0;
        do {
                BIO.print("Δώστε το PIN σας: ");
                pin = BIO.getInt();
                tries = tries + 1;
        } while (pin != secret && tries < 4);
        /* Correct PIN entered or number of tries exhausted */
}

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις

Βρόχοι

 1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που να τυπώνει τον πίνακα της προπαίδειας όπως στο παρακάτω παράδειγμα:
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    2  4  6  8  10  12  14  16  18  20 
    3  6  9  12  15  18  21  24  27  30 
    4  8  12  16  20  24  28  32  36  40 
    5  10  15  20  25  30  35  40  45  50 
    6  12  18  24  30  36  42  48  54  60 
    7  14  21  28  35  42  49  56  63  70 
    8  16  24  32  40  48  56  64  72  80 
    9  18  27  36  45  54  63  72  81  90 
   10  20  30  40  50  60  70  80  90 100