Παραδείγματα foreach

Παράδειγμα διάσχισης συλλογής:
static void printAll(Collection <?> c) {
  for (Object o : c)
    System.out.print(o + " ");
}
Παράδειγμα διάσχισης πίνακα:
class Echo {
  public static void main(String args[]) {
    for (var s : args)
      System.out.print(s + " ");
    System.out.println();
  }
}