Συμβολοσειρές: παράδειγμα

class Book {
  public String toString() { return "Book"; }
  static public void main(String args[]) {
    var b = new Book();
    String k = "*" + b + "*";
    System.out.println(k);
    System.out.println(b);
  }
}