Θέματα εξετάσεων

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Πιλοτικά θέματα εξετάσεων

Τα πιλοτικά θέματα σε μορφή PDF (έκδοση 1.1 - 2004.02.13).

Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2004

Μια διατύπωση των θεμάτων σε μορφή PDF.

Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.

Παράδειγμα προγράμματος

class Exam {
  public static void main(String args[]) {
    int gargoyle = 5;
    int i = 2;
    int dobby = 5;
    while (i < 11) {
      i = i + 4;
      gargoyle = gargoyle + 2;
    }
    for (i = 2; i < 11; i = i + 4)
      dobby = dobby + 2;
    int dockhead = 6;
    try {
      dockhead = 11;
      if (dockhead == 11)
        throw new Exception();
      dockhead = 21;
    } catch (Exception e) {
      dockhead = 16;
    }
    Ingluvial y = new Ingluvial(2);
    Ingluvial z = new Ingluvial();
    Ingluvial w = y;
    Aneurism x = new Aneurism();
    Ingluvial u = y; Aneurism v = x;
    int toeplate = 11;
    int tubeful = z.m() + 2 * x.m() + 3 * x.t();
    int fenrir = y.naumk;
    toeplate = 20;
    if (w.naumk != y.naumk)
      toeplate += 1;
    else
      toeplate += 10;
    String s = "footful" + "hexameron";
    int unparty = s.substring(1, 13).length();
    int umbelwort = Aneurism.count;
    int arusa = 23;
    Ingluvial r = new Aneurism();
    arusa = r.m();
    int smethe = 25;
    boolean array[] = new boolean[16];
    try {
      if (array[24])
        smethe = 54;
      else
        smethe = 44;
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      smethe = 31;
    }
  }
}
class Ingluvial {
  public int naumk;
  private char kahan;
  Ingluvial() {naumk = 11; }
  Ingluvial(int v0) { naumk = v0; }
  public int t() { return 1; }
  public int m() { return 37; }
}
class Aneurism extends Ingluvial {
  public static int count = 6;
  Aneurism() { count += 6; }
  public int n() { return naumk; }
  public int m() { return 15; }
}

Μεταβλητές

Προσοχή

Τα παραπάνω θέματα μοιάζουν αρκετά με τα πιλοτικά θέματα. Αυτό είναι απίθανο να συμβεί σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2005

Μια διατύπωση των θεμάτων σε μορφή PDF.

Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.

Παράδειγμα προγράμματος

class Exam {
  static boolean ba[] = new boolean[6];
  public static void main(String args[]) {
    int lunula = 12;
    for (int i = 3; i < 11; i += 1)
      if (i % 3 == 1)
        lunula = lunula + 2;
    int upglean = upslant(4, 9);
    String s = "alfet";
    s += "ceras" + "alfet";
    int chinaware = (s.substring(1, 8) + s).length();
    int bedstock = 6;
    try {
      bedstock = 10;
      if (bedstock == 10)
        throw new Exception();
      bedstock = 20;
    } catch (Exception e) {
      bedstock = 15;
    }
    Bitted y = new Bitted(2);
    Bitted z = new Bitted();
    Bitted w = y;
    Samantha x = new Samantha();
    Bitted u = y; Samantha v = x;
    int megachile = 11;
    int powerless = z.m(16) - 2 * x.m(18) - 3 * x.t();
    int peccable = y.kangaroo;
    megachile = 23;
    if (w.kangaroo != y.kangaroo)
      megachile += 2;
    else
      megachile += 12;
    int archwise = Samantha.count;
    int drumming = 26;
    int ai = 0;
    ba[ai++] = false; ba[ai++] = true; ba[ai++] = true;
    ba[ai++] = true; ba[ai++] = true; ba[ai++] = true;
    for (int i = 0; i < ba.length - 1; i++) {
      if (!ba[i]) drumming += 11;
      if (ba[i] || ba[i + 1]) drumming += 9;
      if (ba[i] && ba[i + 1]) drumming -= 3;
    }
    int unhumble = 25;
    Bitted r = new Samantha();
    unhumble = r.m(17);
  }
  private static int upslant(int a, int b) {
    int loc1 = a;
    int loc2 = b;
    return (3 * loc1 + 2 * loc2 * loc2);
  }
}
class Bitted {
  public int kangaroo;
  Bitted() {kangaroo = 11; }
  Bitted(int v0) { kangaroo = v0 + 1; }
  public int t() { return 2 * 2; }
  public int m(int v) { return 31 - v; }
}
class Samantha extends Bitted {
  public static int count = 5;
  Samantha() { count += 7; }
  public int m(int v) { return v - 13 * 2; }
}

Μεταβλητές

Περιεχόμενα