Παράδειγμα: ανάγνωση byte

import java.io.*;

/**
 * Count and display the number of bytes in the specified file
 * @author Diomidis Spinellis
 */
class ByteCount {
  public static void main(String args[]) {
	if (args.length != 1) {
	  System.err.println("Usage: ByteCount file");
	  System.exit(1);
	}

	// Try with resources; will auto-close in
	try (var in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(args[0]))) {

      // Count bytes
      int count = 0;
	  int b;
	  while ((b = in.read()) != -1)
		count++;

      System.out.println(count);
	} catch (FileNotFoundException e) {
	  System.err.println("Unable to open file " + args[0] + ": " + e.getMessage());
	  System.exit(1);
	} catch (IOException e) {
	  System.err.println("Error reading byte: " + e.getMessage());
	  System.exit(1);
	}

  }
}