Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων

Η κλάση File παρέχει πρόσβαση στη δομή με μεθόδους όπως τις παρακάτω:
exists
Ελέγχει την ύπαρξη ενός αρχείου.
delete
Διαγράφει ένα αρχείο.
lastModified
Επιστρέφει το χρόνο της τελευταίας αλλαγής στο αρχείο.
renameTo
Μετονομάζει ένα αρχείο
length
Επιστρέφει το μήκος ενός αρχείου
list
Επιστρέφει τα αρχεία που βρίσκονται σε ένα φάκελο.
mkdir
Δημιουργεί ένα νέο φάκελο
getFreeSpace
Επιστρέφει τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο.