Συναρτήσεις και ροές

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Συναρτησιακός προγραμματισμός

Εκφράσεις λάμδα

(a) -> { return a * a; }
(a, b) -> { return a + b; }
() -> { return true; }

Διαθέσιμοι τύποι

Το πακέτο java.util.function ορίζει μια σειρά από διεπαφές FunctionalInterface:

Οι παραπάνω μπορούν κατά περίπτωση να εξειδικευτούν παραπάνω με ένα από τα προθέματα: Bi (δέχεται δύο ορίσματα)· Int, Long, Double (τύπος ορίσματος)· Το (τύπος επιστροφής).

Μέθοδοι σε συναρτήσεις

Οι παρακάτω μέθοδοι είναι διαθέσιμες ανάλογα με το αντικείμενο.

Παράδειγμα λάμδα

import java.util.function.Function;

class Lambda {
  public static void main(String args[]) {
    // Assign lambda to variable
    Function<Integer, Integer> square = (a) -> a * a;
    // Apply function to value
    System.out.println(square.apply(2));

    // Pass function to method and obtain function result
    Function<Integer, Integer> fourthPower = square.compose(square);
    System.out.println(fourthPower.apply(2));
  }
}

Μέθοδοι ως συναρτήσεις

Μέθοδοι που ικανοποιούν μια διεπαφή Functional μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιες με τη χρήση του συμβόλου ::.
import java.util.function.UnaryOperator;
import java.math.BigInteger;

// Methods compatible with a functional interface
class FunctionalFactorial {
  public static BigInteger factorial(BigInteger i) {
    if (i.equals(BigInteger.ZERO))
      return BigInteger.ONE;
    else
      return i.multiply(factorial(i.subtract(BigInteger.ONE)));
  }

  public BigInteger instanceFactorial(BigInteger n) {
    return factorial(n);
  }

  // Prints 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000
  public static void main(String args[]) {
    UnaryOperator<BigInteger> f;

    f = FunctionalFactorial::factorial;
    System.out.println(f.apply(new BigInteger("100")));

    f = new FunctionalFactorial()::instanceFactorial;
    System.out.println(f.apply(new BigInteger("100")));
  }
}

Παράδειγμα σύνθεσης μεθόδων

import java.util.function.DoubleUnaryOperator;
import java.util.function.Function;
import static java.lang.Math.abs;
import static java.lang.Math.PI;

class Inverse {
  public static void main(String args[]) {
    Function<DoubleUnaryOperator, DoubleUnaryOperator> inverse =
      f -> x -> 1. / f.applyAsDouble(x);

	DoubleUnaryOperator cot = inverse.apply(Math::tan); // συνεφαπτομένη
	DoubleUnaryOperator sec = inverse.apply(Math::cos); // τέμνουσα
	DoubleUnaryOperator csc = inverse.apply(Math::sin); // συντέμνουσα

    final double EPSILON = 1e-15;
    assert abs(sec.applyAsDouble(0) - 1) < EPSILON;
    assert abs(csc.applyAsDouble(PI / 2) - 1) < EPSILON;
    assert abs(cot.applyAsDouble(PI / 4) - 1) < EPSILON;
  }
}

Ροές

Μια ροή (stream) είναι μια επεξεργάσιμη ακολουθία ενός απροσδιόριστου αριθμού στοιχείων. Σε σχέση με μια συλλογή η ακολουθία έχει τις παρακάτω ιδιότητες.

Τύποι ροών

Ο τύπος Optional

Η παραμετρική κλάση java.util.Optional περιέχει μια τιμή τύπου T που μπορεί και να απουσιάζει.

Χρήσιμες μέθοδοι

Πηγές ροών

Ενδιάμεση επεξεργασία ροών

Τελική επεξεργασία ροών

Παράδειγμα: Λέξεις κειμένου

/*
 * Output ordered list of a file's unique words
 */

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.stream.Stream;
import java.io.IOException;

class UniqueWords {
  public static void main(String args[]) {
    if (args.length != 1) {
      System.err.println("Usage: UniqueWords file");
      System.exit(1);
    }

    try {
      Files
        .lines(Paths.get(args[0]))
        .flatMap(line -> Stream.of(line.split("\\W+")))
        .sorted()
        .distinct()
        .filter((x) -> x.length() > 0)
        .forEach(System.out::println);
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Error reading line: " + e.getMessage());
      System.exit(1);
    }
  }
}

Η μέθοδος Newton-Raphson

Η προσεγγιστική μέθοδος Newton-Raphson μας επιτρέπει να βρούμε τη ρίζα οποιασδήποτε πραγματικής συνάρτησης. Η μέθοδος Newton-Raphson

Τετραγωνική ρίζα με Newton-Raphson

Παράδειγμα: Υλοποίηση √2 με NR

Το παρακάτω παράδειγμα υπολογίζει τη √2 δημιουργώντας μια άπειρου μήκους ακολουθία με διαδοχικά καλύτερες προσεγγίσεις.

import java.util.Optional;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.function.DoubleFunction;
import java.util.stream.Stream;


/** Find a square root using the Newton-Raphson approximation */
class SquareRoot {

  /** Obtain successive approximations of a function's root using the
   * Newton-Raphson method. */
  static class NewtonRaphson {
    /** f(x) and f'(x) */
    DoubleFunction fx, fdx;

    NewtonRaphson(DoubleFunction fx, DoubleFunction fdx) {
      this.fx = fx;
      this.fdx = fdx;
    }

    /** Return next approximation, given the previous one */
    Double nextApproximation(double previous) {
      // xₙ₊₁ = xₙ - f(xₙ) / f′(xₙ)
      return previous - (double)fx.apply(previous) / (double)fdx.apply(previous);
    }
  }

  /** Test whether successive parts of a series differ more than a value */
  static class NotWithin implements Predicate<Double> {
    /** Previous value in series */
    Optional<Double> previous = Optional.empty();
    /** Difference value above which the test method returns true */
    Double epsilon;

    NotWithin(double d) {
      epsilon = d;
    }

    /**
     * Return true if successive parts of the series do not differ by
     * less than the specified epsilon.
     */
    @Override
    public boolean test(Double d) {
      boolean r;

      if (previous.isPresent())
        r = (Math.abs(previous.get() - d) > epsilon);
      else
        r = true;
      previous = Optional.of(d);
      return r;
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    final double SQRT_TO_FIND = 2;
    DoubleFunction fx = (x -> x * x - SQRT_TO_FIND); // f(x) = x² - α
    DoubleFunction fdx = (x -> 2 * x); // f'(x) = 2x
    var rootTwo = new NewtonRaphson(fx, fdx);
    var greaterThanEpsilon = new NotWithin(1e-15);

	// SQRT_TO_FIND is also our first approximation
    System.out.println(Stream.iterate(SQRT_TO_FIND, rootTwo::nextApproximation)
      .dropWhile(greaterThanEpsilon)
      .findFirst()
      .get());
  }
}

Άσκηση: συναρτήσεις και ροές

Άσκηση 17

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

Βιβλιογραφία

 • Rogers Candenhead. Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 12. 8η Έκδοση. Εκδόσεις X. Γκιούρδα, 2023. Κεφ. 15.
 • Περιεχόμενα