Μέθοδοι ως συναρτήσεις

Μέθοδοι που ικανοποιούν μια διεπαφή Functional μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιες με τη χρήση του συμβόλου ::.
import java.util.function.UnaryOperator;
import java.math.BigInteger;

// Methods compatible with a functional interface
class FunctionalFactorial {
  public static BigInteger factorial(BigInteger i) {
    if (i.equals(BigInteger.ZERO))
      return BigInteger.ONE;
    else
      return i.multiply(factorial(i.subtract(BigInteger.ONE)));
  }

  public BigInteger instanceFactorial(BigInteger n) {
    return factorial(n);
  }

  // Prints 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000
  public static void main(String args[]) {
    UnaryOperator<BigInteger> f;

    f = FunctionalFactorial::factorial;
    System.out.println(f.apply(new BigInteger("100")));

    f = new FunctionalFactorial()::instanceFactorial;
    System.out.println(f.apply(new BigInteger("100")));
  }
}