Παράδειγμα: Υλοποίηση √2 με NR

Το παρακάτω παράδειγμα υπολογίζει τη √2 δημιουργώντας μια άπειρου μήκους ακολουθία με διαδοχικά καλύτερες προσεγγίσεις.

import java.util.Optional;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.function.DoubleFunction;
import java.util.stream.Stream;


/** Find a square root using the Newton-Raphson approximation */
class SquareRoot {

  /** Obtain successive approximations of a function's root using the
   * Newton-Raphson method. */
  static class NewtonRaphson {
    /** f(x) and f'(x) */
    DoubleFunction fx, fdx;

    NewtonRaphson(DoubleFunction fx, DoubleFunction fdx) {
      this.fx = fx;
      this.fdx = fdx;
    }

    /** Return next approximation, given the previous one */
    Double nextApproximation(double previous) {
      // xₙ₊₁ = xₙ - f(xₙ) / f′(xₙ)
      return previous - (double)fx.apply(previous) / (double)fdx.apply(previous);
    }
  }

  /** Test whether successive parts of a series differ more than a value */
  static class NotWithin implements Predicate<Double> {
    /** Previous value in series */
    Optional<Double> previous = Optional.empty();
    /** Difference value above which the test method returns true */
    Double epsilon;

    NotWithin(double d) {
      epsilon = d;
    }

    /**
     * Return true if successive parts of the series do not differ by
     * less than the specified epsilon.
     */
    @Override
    public boolean test(Double d) {
      boolean r;

      if (previous.isPresent())
        r = (Math.abs(previous.get() - d) > epsilon);
      else
        r = true;
      previous = Optional.of(d);
      return r;
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    final double SQRT_TO_FIND = 2;
    DoubleFunction fx = (x -> x * x - SQRT_TO_FIND); // f(x) = x² - α
    DoubleFunction fdx = (x -> 2 * x); // f'(x) = 2x
    var rootTwo = new NewtonRaphson(fx, fdx);
    var greaterThanEpsilon = new NotWithin(1e-15);

	// SQRT_TO_FIND is also our first approximation
    System.out.println(Stream.iterate(SQRT_TO_FIND, rootTwo::nextApproximation)
      .dropWhile(greaterThanEpsilon)
      .findFirst()
      .get());
  }
}