Ο τύπος Optional

Η παραμετρική κλάση java.util.Optional περιέχει μια τιμή τύπου T που μπορεί και να απουσιάζει.

Χρήσιμες μέθοδοι