Παράδειγμα: Αρχεία εικόνων

Η βιβλιοθήκες που παρέχονται μαζί με το περιβάλλον ανάπτυξης της Java, υποστηρίζουν την επεξεργασία εικόνων μέσω των πακέτων java.awt.image.* και javax.imageio.*.
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JComponent;

import javax.imageio.ImageIO;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Graphics;

import java.awt.image.BufferedImage;

public class ImageDemo {
  class GraphicPane extends JComponent {
    private BufferedImage bi;
    private JFrame parent;

    public GraphicPane(JFrame parent) {
      this.parent = parent;
      try {
        // reads a file
        this.bi = ImageIO.read(new File("planes.jpg"));
      } catch (IOException ioe) {
        System.err.println("Could not load image");
      }
    }

    @Override public void paint(Graphics g) {
      // drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer)
      g.drawImage(bi, 0, 0, parent);
    }
  }

  public ImageDemo() {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    GraphicPane gp = new GraphicPane(jf);

    jf.setBounds(0,0, 800, 600);
    jf.setLayout(new BorderLayout());
    jf.add(gp, BorderLayout.CENTER);

    jf.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new ImageDemo();
  }
}