Κώδικας: Σχεδίαση σχημάτων

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JComponent;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Font;
import java.awt.Color;

public class ShapeDemo {
  class GraphicPane extends JComponent {
    public GraphicPane() {
      super();
    }

    @Override public void paint(Graphics g) {
      //// line
      g.setColor(Color.BLACK);
      // drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)
      g.drawLine(0, 0, 100, 100);

      //// ovals
      g.setColor(new Color(250, 100, 120));
      // drawOval(int x, int y, int width, int height)
      g.drawOval(30, 30, 100, 200);
      // same, but it fills the oval with the current color
      g.fillOval(300, 30, 100, 200);

      //// Rectangle
      g.setColor(Color.BLUE);
      // drawRect(int x, int y, int width, int height)
      g.drawRect(30, 300, 100, 200);
      // fillRect(int x, int y, int width, int height)
      g.fillRect(300, 300, 100, 200);
    }
  }

  public ShapeDemo() {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    GraphicPane gp = new GraphicPane();

    jf.setBounds(0,0, 800, 600);
    jf.setLayout(new BorderLayout());
    jf.add(gp, BorderLayout.CENTER);

    // Remember, the method show() is deprecated
    jf.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new ShapeDemo();
  }
}