Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Περιεχόμενα

Το μοντέλο αναφοράς OSI

Φυσικό επίπεδο

Επίπεδο σύνδεσης

Επίπεδο δικτύου

Πρωτόκολλα διαδικτύου: IPv4, IPv6, IPsec, ICMP

IPv4

  0          1          2          3  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |Version| IHL |Type of Service|     Total Length     |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |     Identification    |Flags|   Fragment Offset  |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Time to Live |  Protocol  |     Header Checksum    |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |            Source Address             |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |          Destination Address            |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |          Options          |  Padding  |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Επίπεδο μεταφοράς

Πρωτόκολλα διαδικτύου: TCP, UDP, …

TCP

  0          1          2          3  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |     Source Port     |    Destination Port    |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |            Sequence Number            |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |          Acknowledgment Number           |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Data |      |U|A|P|R|S|F|                |
  | Offset| Reserved |R|C|S|S|Y|I|      Window       |
  |    |      |G|K|H|T|N|N|                |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |      Checksum      |     Urgent Pointer    |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |          Options          |  Padding  |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |               data               |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Επίπεδο συνόδου

Πρωτόκολλα διαδικτύου: Sockets API

Επίπεδο παρουσίασης

(Σε παρένθεση σχετικά πρωτόκολλα του διαδικτύου)

Επίπεδο εφαρμογής

(Σε παρένθεση σχετικά πρωτόκολλα του διαδικτύου)

Αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ιστού

Προσδιορισμός στοιχείων με URI

URI = scheme ":" ["//" authority] path ["?" query] ["#" fragment]
index.html
https://www.dmst.aueb.gr/dds/
https://www.google.com/search?q=AUEB
https://www.aueb.gr/Hmerologio.pdf#page=3

Το πρωτόκολλο HTTP

Το πρωτόκολλο HTTP υποστηρίζει τις παρακάτω μεθόδους επικοινωνίας:

Παράδειγμα HTTP

Αίτηση

GET /dds/ HTTP/1.1
Host: www2.dmst.aueb.gr
User-Agent: curl/7.71.1
Accept: */*

Απάντηση

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 08 Jan 2023 10:00:32 GMT
Server: Apache/1.3.33 (Linux/RHEL)
Content-Location: index.en.html
Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
TCN: choice
Last-Modified: Fri, 30 Dec 2022 21:03:52 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 22599
Content-Type: text/html
Content-Language: en

Αίτημα HTTP στη Java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.MalformedURLException;

public class UrlRetriever {
  public static void main(String[] args) {
	if (args.length != 1) {
	  System.err.println("Usage: UrlRetriever URL");
	  System.exit(1);
	}

    URL url = null;
    try {
      // Make a request to the specified URL
      url = new URL(args[0]);
    } catch (MalformedURLException e) {
        System.err.println("Invalid URL: " + e);
        System.exit(1);
    }

    HttpURLConnection connection = null;
    try {
      connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
    } catch (ClassCastException e) {
      System.err.println("Specified protocol is not HTTP");
      System.exit(1);
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Connection error: " + e);
      System.exit(1);
    }

    try {
      connection.setRequestMethod("GET");

      // Get the response from the server
      int status = connection.getResponseCode();
      BufferedReader in = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
      int c;
      StringBuilder content = new StringBuilder();
      while ((c = in.read()) != -1) {
        content.append((char)c);
      }
      in.close();

      // Print the response
      System.out.println(content.toString());
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής REST

Παραδείγματα αιτήσεων REST

java UrlRetriever https://www.gutenberg.org/cache/epub/1342/pg1342.txt

curl 'https://aviationweather.gov/api/data/metar?ids=LGAV&hours=48'
curl -v -k "https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&format=json&titles=Moon&sites=enwiki" | jq .
curl -A "Mozilla/5.0" 'http://telematics.oasa.gr/api/?act=getBusLocation&p1=1822'
curl -LH "Accept: application/vnd.crossref.unixref+xml;q=1, application/rdf+json;q=0.5" https://doi.org/10.1126/science.169.3946.635

curl --request POST -H "Authorization: Bearer $ROBBIE_API_KEY" --url http://robbie.dmst.aueb.gr:50135/completion --header "Content-Type: application/json" --data '{ "prompt": "You are a helpful Assistant responding to User queries. User: Which city is the capital of Germany?\nAssistant: Berlin\nWhich city is the capital of Greece?"}'

curl https://api.openai.com/v1/engines/davinci/completions \
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" \
 -d '{
  "prompt": "I can convert a String into an int in Java program by ",
  "max_tokens": 50
 }'

Εξυπηρετητής ώρας HTTP στη Java

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;

import com.sun.net.httpserver.HttpExchange;
import com.sun.net.httpserver.HttpHandler;
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;

public class TimeServer {
  static class GetHandler implements HttpHandler {
    @Override
    public void handle(HttpExchange exchange) throws IOException {

      var calendar = Calendar.getInstance();
      var dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss\n");
      byte[] response = dateFormat.format(calendar.getTime()).getBytes();

      // Set the response header and status code
      exchange.sendResponseHeaders(200, response.length);

      // Get the response body output stream
      OutputStream responseBody = exchange.getResponseBody();

      System.out.print(exchange.getRemoteAddress());
      responseBody.write(response);
      responseBody.close();
    }
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // Create a server on port 8000
    HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(8000), 0);

    server.createContext("/", new GetHandler()); // "GET /" handler

    server.start(); // Start serving requests
  }
}

Διαδικτυακές εφαρμογές στην πράξη

Άσκηση: Επικοινωνία Πελάτη-Εξυπηρετητή

Άσκηση 18

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

Βιβλιογραφία

 • Rogers Candenhead. Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 12. 8η Έκδοση. Εκδόσεις X. Γκιούρδα, 2023. Κεφ. 17, 20.
 • Περιεχόμενα