Επίπεδο μεταφοράς

Πρωτόκολλα διαδικτύου: TCP, UDP, …