Προσδιορισμός στοιχείων με URI

URI = scheme ":" ["//" authority] path ["?" query] ["#" fragment]
index.html
https://www.dmst.aueb.gr/dds/
https://www.google.com/search?q=AUEB
https://www.aueb.gr/Hmerologio.pdf#page=3