Δημόσιες τελικές μεταβλητές

Μια κλάση μπορεί να ορίσει δημόσιες σταθερές ιδιότητες ως μέλη για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες κλάσεις.
class PhysicalConstants {
  // Speed of light in vacuum (m/s)
  public static final double c = 299792458;
  // Permeability of vaccum (N/A/A)
  public static final double mu0 = 4 * Math.PI * 10e-7;
  // Newtonian constant of gravitation (m*m*m/kg/s/s)
  public static final double G = 6.67259e-11;
  // Planck constant (J*s)
  public static final double h = 6.6260755e-34;
  // Elementary charge (C)
  public static final double e = 1.60217733e-19;
}