Παράδειγμα: σχήματα

class Shape {
  private int x, y;    // Position
  public void setPosition(int px, int py) {
    x = px;
    y = py;
  }

  @Override public String toString() {
    return "Shape(" + x + ", " + y + ")";
  }
}

class Circle extends Shape {
  private int radius;
  public void setRadius(int r) {
    radius = r;
  }

  @Override public String toString() {
    return super.toString() + ": Circle(" + radius + ")";
  }
}

class Rectangle extends Shape {
  private int height, width;

  public void setDimensions(int h, int w) {
    height = h;
    width = w;
  }

  @Override public String toString() {
    return super.toString() + ": Rectangle(" + height + " x " + width + ")";
  }
}

class Test {
  static public void main(String args[])
  {
    Circle c = new Circle();
    Rectangle r = new Rectangle();

    r.setPosition(1, 2);
    r.setDimensions(50, 50);
    c.setPosition(3, 4);
    c.setRadius(10);
    System.out.println(r);
    System.out.println(c);
  }
}