Χρήση ΠΤΝ

Για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Bard, GitHub Copilot) ισχύουν τα εξής.