Διαδικασιακές γλώσσες

Σε μια αλγοριθμική (imperative) (ή προστακτική ή επιτακτική ή διαδικαστική (procedural)) γλώσσα το πρόγραμμα εκφράζει άμεσα τα βήματα που επιθυμούμε να εκτελέσει ο υπολογιστής.