Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες

  • Χαρακτηριστικές γλώσσες: Smalltalk, Squeak, C++, Java, C#, Python, Ruby, JavaScript, TypeScript, Swift