Παράδειγμα χρήσης ισχυρισμών

/*
 * Run With java -ea FindMax
 */

class FindMax {

  /** Return the maximum number in non-empty array v */
  public static int findMax(int v[]) {
    int max = Integer.MIN_VALUE;

    // Precondition: v[] is not empty
    assert v.length > 0 : "v[] is empty";
    // Precondition: max <= v[i] for every i
    for (int i = 0; i < v.length; i++)
      assert max <= v[i] : "Found value < MIN_VALUE";

    // Locate the real maximum value
    for (int i = 0; i < v.length; i++)
      if (v[i] > max)
        max = v[i];

    // Postcondition: max >= v[i] for every i
    for (int i = 0; i < v.length; i++)
      assert max >= v[i] : "Found value > max";
    return max;
  }

  // Test harness
  public static void main(String argv[]) {
    int t[] = new int[5];

    t[0] = 4;
    t[1] = -4;
    t[2] = 145;
    t[3] = 0;
    t[4] = Integer.MIN_VALUE;
    System.out.println("Max value is " + findMax(t));
  }
}