Παράδειγμα: Point

class Point {
 // Public fields
 public int x, y;
 private boolean visible;
 private int serialNumber;
 // Private method
 private void setpos(int sx, int sy) {
  x = sx;
  y = sy;
 }
 // Public methd
 public void moveToCenter() {
  setpos(0, 0);
 }

}