Οδηγίες και παράδειγμα μορφοποίησης κώδικα

/*
 * Όνομα της κλάσης
 *
 * Copyright έτος όνομα/οργανισμός.
 */
package gr.aueb.dmst.Package;
import java.blah.blough.bligh;
/**
 * Σύνοψη της κλάσης σε μια γραμμή.
 * Αναλυτική περιγραφή της κλάσης.
 *
 * @version   1.82 18 Mar 1999
 * @author   Όνομα Επώνυμο
 */
public class SpecialHtmlParser extends FileHtmlParser {
  /*
   * Εδώ γράφεται το σχόλιο υλοποίησης της κλάσης.
   */
  /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar1 */
  public static int classVar1;
  /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar2 */
  protected static int classVar2;
  /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar3 */
  static int classVar3;
  /** Σύνοψη του πεδίου κλάσης classVar3 */
  private static Object classVar3;
  /**
   * Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar1
   * Εκτενής επεξήγηση του πεδίου instanceVar1 σε πολλαπλές
   * γραμμές
   */
  public int instanceVar1;
  /** Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar2 */
  protected int instanceVar2;
  /** Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar3 */
  static int instanceVar3;
  /** Σύνοψη του πεδίου υπόστασης instanceVar4 */
  private Object instanceVar4;
  /** Construct a parser for the specified HTML dialect. */
  SpecialHtmlParser(string dialect, int maxNesting) {
    // Κώδικας
  }
  /** Construct a default HTML parser. */
  SpecialHtmlParser(string dialect, int maxNesting) {}
  /**
   * Σύνοψη της μεθόδου.
   * Εκτενής επεξήγηση της μεθόδου σε πολλαπλές
   * γραμμές.
   */
  public void doSomething() {
  int nLines = 0;        // HTML lines in the file
  int nChars = 0        // Number of characters in the file
  int i;
  double averageDensity = 1.;    // Average density of comments in the file
  Car transport;        // Transport to use
    for (;;)
      a++;
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
      a++;
      b++;
    }
    while (a < 10) {
      a++;
      b += 12;
    }
    while (a < 10) {
      a++;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
        b += 12;
    }
    do {
      a++;
      b += 12;
    } while (a < 10);
    switch (c) {
    case 'a':
      system.out.println("Alpha");
      break;
    case 'b':
      system.out.println("Bravo");
      break;
    case 'c':
      system.out.println("Charlie");
      break;
    default:
      system.out.println("???");
      break;
    }
    if (a == 3) {
      system.out.println("Threee");
      k = 52;
    }
    if (a == 3) {
      system.out.println("Three");
      k = 52;
    } else {
      system.out.println("Not three");
      k = 55;
    }
    if (a == 3)
      system.out.println("Three");
    else
      system.out.println("Not three");
    if (s.equals("a")
      system.out.println("Alpha");
    else if (s.equals("b")
      system.out.println("Bravo");
    else if (s.equals("c")
      system.out.println("Charlie");
    else
      system.out.println("???");
    try {
      i = 12;
      o.myMethod();
    } catch (ExceptionClass e) {
      statements;
    } finally {
      statements;
    }
  if (a && !b) {
    a = 2 * (3 + 8) % 15;
    k = a.myMethod(q, b, c);
  }
  return k;
  /**
  * Returns an Image object that can then be painted on the screen.
  * The url argument must specify an absolute {@link URL}. The name
  * argument is a specifier that is relative to the url argument.
  * <p>
  * This method always returns immediately, whether or not the
  * image exists. When this applet attempts to draw the image on
  * the screen, the data will be loaded. The graphics primitives
  * that draw the image will incrementally paint on the screen.
  *
  * @param url an absolute URL giving the base location of the image
  *     name the location of the image, relative to the url argument
  * @return   the image at the specified URL
  * @see     Image
  */
  public Image getImage(URL url, String name) {
    try {
      return getImage(new URL(url, name));
    } catch (MalformedURLException e) {
      return null;
    }
  }
   /*
   * A non-javadoc comment with a special keyword
   * (recommended keywords in parenthesis)
   *
   * (XXX, FIXME, TODO): The comment
   */
Σημείωση: οι στηλοθέτες (tab) πρέπει να αντιστοιχούν σε 8 κενά, έστω και αν πάντα η στοίχιση γίνεται σε 4 κενά. Στο διορθωτή vim οι σωστές ρυθμίσεις είναι:
set shiftwidth=4
set smarttab