Γενικεύσεις και νήματα

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Παραμετρικοί τύποι

Παράδειγμα: ζευγάρι

class Pair <E1, E2> {
  private E1 element1;
  private E2 element2;
  public Pair(E1 e1, E2 e2) {
    element1 = e1;
    element2 = e2;
  }
  public E1 getFirst() {
    return element1;
  }
  public E2 getSecond() {
    return element2;
  }
  public String toString() {
    return "(" + element1.toString() + ", " + element2.toString() + ")";
  }
}

class Sock {}
class Man {}
class Woman {}

class Test {
  public static void main(String args[]) {
    Pair <Sock, Sock> pairOfSocks;
    Pair <Man, Woman> churchMarriedCouple;
    Pair <Man, Man> civilPartners;
  }
}

Παραμετρικοί τύποι στη Java

Παραμετρικοί τύποι μπαλαντέρ

Παράδειγμα γενίκευσης

class LinkedList <E> {
  /** Node's value */
  private E value;
  /** Next node */
  private LinkedList <E> next;

  /** Construct a list with a single element v */
  LinkedList(E v) {
    value = v;
    next = null;
  }

  /** Return a list with element n added to it */
  public LinkedList <E> add(E v) {
    var n = new LinkedList <E>(v);
    n.next = this;
    return n;
  }

  /** Return a string representation of the list */
  public String toString() {
    String me = value.toString();

    /* Recursive implementation */
    if (next == null)
      return me;
    else
      return me + " -> " + next;
  }

  /** Test harness */
  static public void main(String args[]) {
    var ilst = new LinkedList <Integer>(0);

    ilst = ilst.add(1);
    ilst = ilst.add(18);
    ilst = ilst.add(45);

    for (int i = 0; i < 5; i++)
      ilst = ilst.add(i * 10);
    System.out.println(ilst);
  }
}

Παράδειγμα υπερφόρτωσης μεθόδων

double
square(double x)
{
 return x * x;
}

Complex
square(Complex x)
{
 return new Complex(
  square(x.real) + square(x.imaginary),
  2 * x.real + x.imaginary);
}

Ανακεφαλαίωση πολυμορφισμού

Έχουμε στο σημείο αυτό εξετάσει όλα τα είδη πολυμορφισμού (polymorphism):

Χρήση πολυμορφισμού

Σε συνηθισμένες εφαρμογές σχεδιάζουμε συχνά με κληρονομικότητα διεπαφών, ενώ συναντάμε:

Διάγραμμα πολυμορφισμού

polymorpism types

Νήματα

Νήματα: προβλήματα

Όταν υλοποιούμε κώδικα με νήματα δημιουργούνται συχνά προβλήματα συγχρονισμού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα στοιχεία αυτά δεν καλύπτονται στο συγκεκριμένο μάθημα.

Αδιέξοδο

="Παράδειγμα"

Νήματα: εναλλακτικές

Αντί για νήματα μπορούμε συχνά να χρησιμοποιήσουμε

Ορισμός νήματος στη Java

Χρήση νήματος στη Java

Παράδειγμα χρήσης νημάτων

public class CocktailGuest implements Runnable {
  /** What the guest will say */
  private String mumble;
  /** How many seconds will he/she pause before speaking */
  private int pause;
  /** How long the guest will stay */
  private int stay;
  /** How long the guest has stayed */
  private int hereFor;

  /** Constructor */
  public CocktailGuest(String mumble, int pause, int stay) {
    this.mumble = mumble;
    this.pause = pause;
    this.stay = stay;
    hereFor = 0;
  }

  /** Execution method */
  public void run() {
    try {
      while (hereFor < stay) {
        Thread.sleep(pause * 1000);
        hereFor += pause;
        System.out.println(mumble);
      }
    } catch (InterruptedException e) {
      System.out.println("Something has come up; got to go.");
      return;
    } finally {
      System.out.println("Good bye.");
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    final int NGUEST = 5;
    var guest = new CocktailGuest[NGUEST];
    var thread = new Thread[NGUEST];

    int i = 0;
    guest[i++] = new CocktailGuest("Can I have another drink?", 8, 30);
    guest[i++] = new CocktailGuest("Nice food!", 7, 120);
    guest[i++] = new CocktailGuest("Ha ha ha...", 3, 100);
    guest[i++] = new CocktailGuest("Hi, I am Maria.", 5, 60);
    guest[i++] = new CocktailGuest("Hello, I am Petros.", 15, 60);

    // Create the threads
    for (i = 0; i < NGUEST; i++)
      thread[i] = new Thread(guest[i]);
    // Start the threads
    for (i = 0; i < NGUEST; i++)
      thread[i].start();
  }
}

Άσκηση: xρήση παραμετρικών τύπων και νήματα

Άσκηση 12

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

Βιβλιογραφία

Περιεχόμενα