Παράδειγμα γενίκευσης

class LinkedList <E> {
  /** Node's value */
  private E value;
  /** Next node */
  private LinkedList <E> next;

  /** Construct a list with a single element v */
  LinkedList(E v) {
    value = v;
    next = null;
  }

  /** Return a list with element n added to it */
  public LinkedList <E> add(E v) {
    var n = new LinkedList <E>(v);
    n.next = this;
    return n;
  }

  /** Return a string representation of the list */
  public String toString() {
    String me = value.toString();

    /* Recursive implementation */
    if (next == null)
      return me;
    else
      return me + " -> " + next;
  }

  /** Test harness */
  static public void main(String args[]) {
    var ilst = new LinkedList <Integer>(0);

    ilst = ilst.add(1);
    ilst = ilst.add(18);
    ilst = ilst.add(45);

    for (int i = 0; i < 5; i++)
      ilst = ilst.add(i * 10);
    System.out.println(ilst);
  }
}