Παράδειγμα: ζευγάρι

class Pair <E1, E2> {
  private E1 element1;
  private E2 element2;
  public Pair(E1 e1, E2 e2) {
    element1 = e1;
    element2 = e2;
  }
  public E1 getFirst() {
    return element1;
  }
  public E2 getSecond() {
    return element2;
  }
  public String toString() {
    return "(" + element1.toString() + ", " + element2.toString() + ")";
  }
}

class Sock {}
class Man {}
class Woman {}

class Test {
  public static void main(String args[]) {
    Pair <Sock, Sock> pairOfSocks;
    Pair <Man, Woman> churchMarriedCouple;
    Pair <Man, Man> civilPartners;
  }
}