Διαγράμματα

Η UML ορίζει τα παρακάτω διαγράμματα: