Τρόποι βελτιστοποίησης

Βελτιστοποίηση ενός προγράμματος επιτυγχάνουμε με γενικές τεχνικές καθώς και με τεχνικές σχετικές με το πεδίο εφαρμογής του.

Γενικές τεχνικές είναι οι παρακάτω:

Τεχνικές σχετικές με το πεδίο εφαρμογής εφαρμόζονται σε τομείς όπως: