Διοίκηση έργου

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Οι δυσκολίες

This project is extremely important, but it has no budget ...

Ενέργειες της διαχείρισης

Στοιχεία της διαχείρισης

Η αποτελεσματική διαχείριση ασχολείται με τέσσερα βασικά στοιχεία:

Τεκμηρίωση σχεδιασμού

Ο τρόπος διαχείρισης ενός έργου περιγράφεται από τα παρακάτω σχέδια:

Το σχέδιο του έργου

Ο ρόλος της δέσμευσης

Μεγάλα έργα απαιτούν τη συνεργασία πολλών ανθρώπων που να θέλουν και να μπορούν να δεσμευτούν για την επιτυχία του έργου. Για να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική η δέσμευση θα πρέπει (Humphrey 1989): (βλέπε και The Decision Cycle in the IT Industry)

Διαχείριση κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων (risk management) ενός έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια
  1. Προσδιορισμός των κινδύνων
  2. Ανάλυση των κινδύνων ως προς
  3. Προγραμματισμός διαχείρισης
  4. Παρακολούθηση των κινδύνων και αναθεώρηση του σχεδίου

Κίνδυνοι του έργου

Τα αποτελέσματα ενός κινδύνου μπορούν να επηρεάσουν: Χωρίζουμε τους κινδύνους στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Boehm (1991) οι σημαντικότεροι κίνδυνοι ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού είναι:

Επιτήρηση

Η πρόοδος του έργου πρέπει να ελέγχεται σε τακτικά διαστήματα. Ο έλεγχος γίνεται με αναφορές και σε συναντήσεις του έργου. Στοιχεία προς έλεγχο μπορεί να είναι:

Οργάνωση ομάδων

Μπορούμε να οργανώσουμε τις ομάδες υλοποίησης με τους παρακάτω τρόπους: Επιλέγουμε το είδος της ομάδας σύμφωνα με τους παρακάτω παράγοντες:

Παράδειγμα στελέχωσης

Η εταιρία NuMega (Sullivan 2001) οργανώνει την ανάπτυξη των προϊόντων γύρω από δύο ομάδες: Στον υπεύθυνο του έργου αναφέρονται οι παρακάτω: O υπεύθυνος του έργου ασχολείται με: O υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού επιβλέπει τους υπεύθυνους ανά λειτουργική απαίτηση και ασχολείται με: O υπεύθυνος λειτουργικής απαίτησης επιβλέπει τους προγραμματιστές και ασχολείται με:

Καθήκοντα μετά την υλοποίηση

Μετά την υλοποίηση του έργου καλό είναι να γίνεται μια ανάλυση με τα παρακάτω στοιχεία:

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις