Σύνδεση εξαρτημάτων και εφαρμογών

Σύνδεση ολοκληρωμένων εφαρμογών ή εργαλείων

Παράδειγμα: ορθογραφικός έλεγχος του πρόχειρου (clipboard) των Windows με εργαλεία του Unix και της σουίτας outwit:
winclip -p | tr -c [a-zA-Z] \n | tr [A-Z] [a-z] | sort | uniq | comm -23 - /usr/dict/words

winclip -p | 			# Paste the clipboard on standard output
tr -c [a-zA-Z] \n | 		# Convert all non-alhpabetic characters to newlines
tr [A-Z] [a-z] | 		# Convert to lowercase
sort | 				# Sort
uniq | 				# Remove duplicates
comm -23 - /usr/dict/words	# Display lines not in dictionary

Σύνδεση εξαρτημάτων

Με γλώσσες όπως: Παράδειγμα: εφαρμογή κράτησης θέσεων από το Internet σε Visual Basic. Χρησιμοποιεί εξαρτήματα πίνακα, ημερολογίου, ανταλλαγής στοιχείων μέσω Internet, σύνδεσης με βάση δεδομένων, και εμφάνισης ώρας.

Προβλήματα