Όργανα

Όργανα τοποθετούνται μέσα στην εφαρμογή με γραφικό τρόπο κατά την υλοποίησή της. Κάθε όργανο διακρίνεται από το όνομά του. Αν πολλά όργανα ίδιου τύπου έχουν το ίδιο όνομα τότε αυτά ορίζουν έναν πίνακα οργάνων τον οποίο μπορούμε να διατρέξουμε με τη χρήση ενός δείκτη (π.χ. txtTextBox(i).text = "hello").

Το περιβάλλον της Visual Basic ορίζει τα παρακάτω βασικά όργανα:

TextBox
Όργανο για είσοδο κειμένου
Label
Εμφάνιση κειμένου
PictureBox
Περιοχή για εμφάνιση και σχεδίαση γραφικών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.
CheckBox
Επιλογή τύπου ναι/όχι (μπορούν να είναι αληθείς πολλαπλές τέτοιες επιλογές)
OptionButton
Επιλογή τύπου ναι/όχι (δεν μπορούν να είναι αληθείς πολλαπλές τέτοιες επιλογές)
CommandButton
Κουμπί για εντολές
Image
Χαρτογραφική εικόνα που μπορεί να ορίσει ο χρήστης
Shape
Σχήμα που μπορεί να οριστεί κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής.
Timer
Χρονόμετρο που δημιουργεί γεγονότα σε τακτά διαστήματα.
ListBox
Λίστα με επιλογές.
ComboBox
Λίστα με επιλογές σε συνδυασμό με περιοχή που μπορεί να γραφτεί κείμενο
VScrollBar
Κάθετο όργανο ελέγχου της θέσης στο παράθυρο.
HScrollBar
Οριζόντιο όργανο ελέγχου της θέσης στο παράθυρο.
Frame
Περιοχή στην οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν πολλά όργανα (ειδικά OptionButton)
Εκτός από τα παραπάνω βασικά όργανα μπορεί κανείς να ορίσει ή να αγοράσει πολλά άλλα όργανα που εκτελούν χρήσιμες λειτουργίες όπως π.χ. σύνδεση με βάσεις δεδομένων και το Internet, εμφάνιση γραφημάτων και πινάκων. Τα όργανα αυτά μπορούν να θεωρηθούν εξαρτήματα (components) για την υλοποίηση εφαρμογών.