Απαιτήσεις

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Είδη απαιτήσεων

Προϊόν / διεργασία

Απαιτήσεις από το προϊόν

Επίπεδα εμβάθυνσης

Οδηγοί

Οι προδιαγραφές οδηγούνται κατά κύριο λόγο από: Στη διαμόρφωση των προδιαγραφών συμμετέχουν οι παρακάτω εταίροι (stakeholders): Στοιχεία μπορούν ακόμα να προέλθουν και από άλλες πηγές όπως μελέτες αγοράς.

Ο κύκλος ζωής των απαιτήσεων

 1. Εκμαίευση (elicitation)
 2. Ανάλυση και διαπραγμάτευση (analysis and negotiation)
 3. Καθορισμός (specification)
 4. Επικύρωση (validation)

Τεχνικές εκμαίευσης


Ανάλυση απαιτήσεων

Η ανάλυση των απαιτήσεων γίνεται με την περιγραφή του Για την περιγραφή του ιδεατού μοντέλου χρησιμοποιούνται τα παρακάτω διαγράμματα της UML: Για την περιγραφή του μοντέλου απαιτήσεων χρησιμοποιούνται τα παρακάτω διαγράμματα της UML:

Καθορισμός λειτουργικών απαιτήσεων

Περιγράφουν τις δυνατότητες (capabilities) του συστήματος. Πρέπει να είναι:

Καθορισμός μη λειτουργικών απαιτήσεων

Απαιτήσεις από το προϊόν

Απαιτήσεις από τη διεργασία ανάπτυξης

Εξωτερικές απαιτήσεις

Μετρικές μη λειτουργικών απαιτήσεων

Επικύρωση απαιτήσεων

Οι παραπάνω έλεγχοι μπορούν να γίνουν με:

Διαχείριση απαιτήσεων

Η διαχείριση των προδιαγραφών περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας που πρέπει να φυλάσσονται είναι τα παρακάτω:

Το έγγραφο προδιαγραφής απαιτήσεων συστήματος

Το έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το σύστημα (system requirements document) περιέχει τα παρακάτω στοιχεία (Σκορδαλάκης 1991, σ. 54):
 1. Ορισμός του προβλήματος
 2. Αιτιολόγηση του προβλήματος
 3. Σκοπός του συστήματος και του έργου
 4. Περιορισμοί στο σύστημα και στο έργο
 5. Λειτουργίες ανά συνιστώσα του προβλήματος
  1. Υλικό
  2. Λογισμικό
  3. 'Aνθρωποι
 6. Χαρακτηριστικά χρηστών
 7. Περιβάλλοντα
  1. ανάπτυξης,
  2. λειτουργίας και
  3. συντήρησης
 8. Στρατηγική λύσης του προβλήματος
 9. Προτεραιότητες στα χαρακτηριστικά του συστήματος
 10. Κριτήρια αποδοχής του συστήματος
 11. Πηγές πληροφοριών
 12. Λεξιλόγιο

Το έγγραφο προδιαγραφής απαιτήσεων λογισμικού

Το έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το λογισμικό (software requirements document) περιέχει τα παρακάτω στοιχεία (Σκορδαλάκης 1991, σ. 63):
 1. Εισαγωγή
  1. Σκοπός
  2. Έκταση
  3. Ορισμοί, ακρονυμίες και συντομογραφίες
  4. Αναφορές
  5. Γενική εικόνα
 2. Γενική περιγραφή
  1. Προοπτική του προϊόντος
  2. Λειτουργίες
  3. Χαρακτηριστικά των χρηστών
  4. Γενικοί περιορισμοί
  5. Παραδοχές και εξαρτήσεις
 3. Ειδικές απαιτήσεις
  1. Λειτουργικές απαιτήσεις
   1. Λειτουργική απαίτηση 1
    1. Εισαγωγή
    2. Είσοδοι
    3. Επεξεργασία
    4. Έξοδοι
   2. Λειτουργική απαίτηση 1
   3. ...
   4. Λειτουργική απαίτηση ν
  2. Απαιτήσεις εξωτερικών διαπροσωπειών
   1. Διαπροσωπείες χρήστη (user interfaces)
   2. Διαπροσωπείες υλικού (hardware interfaces)
   3. Διαπροσωπείες λογισμικού (software interfaces)
   4. Διαπροσωπείες επικοινωνιών (communication interfaces)
  3. Απαιτήσεις επίδοσης
  4. Περιορισμοί σχεδίασης
   1. Συμμόρφωση με τα πρότυπα
   2. Περιορισμοί από το υλικό
  5. Ιδιώματα
   1. Διαθεσιμότητα
   2. Ασφάλεια
   3. Συντηρισιμότητα
   4. Μεταφερσιμότητα
  6. 'Αλλες απαιτήσεις
   1. Βάση δεδομένων
   2. Τρόποι λειτουργίας
   3. Προσαρμογή στο χώρο εγκατάστασης
 4. Παραρτήματα
 5. Ευρετήριο

Συχνά λάθη

Συχνά η περιγραφή των απαιτήσεων γίνεται σε φυσική γλώσσα. Κατά την περιγραφή των απαιτήσεων πρέπει να αποφεύγονται τα παρακάτω συχνά λάθη:

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις

 1. Καταγράψτε το έγγραφο προσδιορισμού απαιτήσεων λογισμικού για την υλοποίηση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου συμβατού με το πρόγραμμα Microsoft Word. Καλύψτε το πλήρες πλάτος του εγγράφου χωρίς να επεκταθείτε σε λεπτομέρειες.
 2. Εξηγήστε ποιοι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής απαιτήσεων για το πληροφοριακό σύστημα του πανεπιστημίου.
 3. Απαριθμίστε συστήματα όπου οι απαιτήσεις τους επηρεάζονται σημαντικά από πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.