Λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών

Η λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών (certificate revocation list) ΛΑΠ (CRL) περιέχει πιστοποιητικά τα οποία δεν ισχύουν αν και δεν έχουν λήξει. Στη λίστα περιέχονται πιστοποιητικά τα οποία έχουν ανακληθεί σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία της Αρχής Πιστοποίησης (π.χ. από τον κάτοχό τους ή από την Αρχή Πιστοποίησης).

Τυπικές λειτουργίες της ΛΑΠ είναι οι παρακάτω: