Καταστροφές: σχεδιασμός και αποκατάσταση

Τύποι καταστροφών Προϋπολογισμός = κόστος καταστροφής * πιθανότητα καταστροφής

Ενέργειες: