Ορισμός τύπων προσδιορισμών

Οι προδιορισμοί που επιτρέπονται σε ένα στοιχείο ορίζονται με στοιχεία της μορφής
<!ATTLIST όνομα_στοιχείου
        όνομα_προσδιορισμού τύπος_προσδιορισμού περιορισμός
        ...
>
Υποστηρίζονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω τύποι προσδιορισμού
Χαρακτήρες
CDATA
Απαρίθμηση
(επιλογή1 | επιλογή2 | ...)
Κλειδί
ID
Αναφορά σε κλειδί
IDREF
Αναφορά σε κλειδιά
IDREFS
Οι πιο χρήσιμοι περιορισμοί προσδιορισμών είναι:
#IMPLIED
Προαιρετικός προσδιορισμός
#REQUIRED
Υποχρεωτικός προσδιορισμός

Παράδειγμα - DTD

<!ATTLIST project
        id ID #REQUIRED
        contact CDATA #IMPLIED
        scientific_coordinator CDATA #IMPLIED
        project_manager CDATA #IMPLIED
        group CDATA #REQUIRED
        international (yes | no) #REQUIRED
        type (consulting | rtd | training | dissemination) #REQUIRED
>

Παράδειγμα - XML

<?xml version="1.0"?>
<project
        id="p_mexpress"
        group="g_sense g_wrc"
        scientific_coordinator="m_dds"
        contact="m_pateli"
        international="yes"
        type="rtd"
        project_manager="m_pateli"
>
<!-- ... -->
</project>