Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Abstract data types
Αφηρημένοι τύποι δεδομένων
Adjacency list
Λίστα γειτνίασης
Adjacency matrix
Πίνακα γειτνίασης
Arrays
Πίνακες
Binary search
Δυαδική αναζήτηση
Binary tree
Δυαδικό δένδρο
Branches
Κλαδιά
Children
Παιδιά
Collision
Σύγκρουση
Complete
Πλήρης
Connected
Συνεκτικός
Cycle
Κύκλος
Cylinders
Κυλίνδρους,
Degree
Βαθμός
Dense
Πυκνός
Depth
Βάθος
Dequeue (double ended queue)
Ουρά με δύο άκρα
Directed
Κατευθυνόμενος
Distance
Απόσταση
Doubly linked list
Διπλά συνδεδεμένη λίστα
Edges
Ακμές
Euler path
Διαδρομή Euler
Exchange sort
Ταξινόμηση με αντιμετάθεση
External nodes
Εξωτερικοί κόμβοι
Father
Πατέρας
Fields
Πεδία
Files
Αρχεία
Forest
Δάσος
Garbage collection
Αποκομιδή αχρήστων
Gaussian Elimination
Μηδενισμού κατά Gauss
Graph
Γράφος
Group search
Αναζήτηση κατά ομάδες
Hamilton path
Διαδρομή Hamilton
Hash address
Βασική διεύθυνση
Hashing
Κατακερματισμός
Height
Ύψος
In-degree
Βαθμός εισόδου
Infix
Ένθετα
Inorder traversal
Ενδοδιαταγμένη διάσχιση
Insertion sort
Ταξινόμηση με παρεμβολή
Internal nodes
Εσωτερικοί κόμβοι
Interpolation search
Αναζήτηση παρεμβολής
Key
Κλειδί
Key density
Πυκνότητα κλειδιών
Layout
Γραμμογράφηση
Leaves
Φύλλα
Level
Επίπεδο
Level order traversal
Επίπεδοδιαταγμένη διάσχιση
Linked list
Συνδεδεμένη λίστα
Loading factor
Συντελεστή φόρτισης
Master file
Κύριο αρχείο
Memory allocator
Κατανεμητή μνήμης
Merge
Σύζευξη
Middleware
Ενδιάμεσο λογισμικό
Nodes
Κόμβους
Non-terminal nodes
Μη τερματικοί κόμβοι
Out-degree
Βαθμός εξόδου
Overflow
Υπερχείλιση
Partition exchange sort
Ταξινόμηση με διαμερισμό
Path
Διαδρομή
Path
Διαδρομή
Perfect
Τέλεια
Pointer
Δείκτη
Pointer
Δείκτη
Polish notation
Πολωνικός συμβολισμός
Pop
Απώθηση
Postfix
Μεταθεματικά
Postorder traversal
Μεταδιαταγμένη διάσχιση
Prefix
Προθεματικά
Preorder traversal
Προδιαταγμένη διάσχιση
Push
Ώθηση
Query
Ερώτηση
Queue
Ουρά
Quick sort
Γρήγορη ταξινόμηση
Random access
Τυχαία προσπέλαση
Records
Εγγραφές
Report
Αναφορά
Reverse polish notation
Αντίστροφος πολωνικός συμβολισμός
Ring
Δακτύλιος
Root
Ρίζα
Searching algorithms
Αλγόριθμοι αναζήτησης
Sectors
Τομείς
Selection sort
Ταξινόμηση με επιλογή
Sequential search
Σειριακή αναζήτηση
Serial access
Σειριακή προσπέλαση
Simple path
Απλή διαδρομή
Sort
Ταξινόμηση
Sorting algorithms
Αλγόριθμοι ταξινόμησης
Spanning tree
Δένδρο σκελετός
Sparse
Αραιός
Stack
Στοίβα
Subgraph
Υπογράφος
Subtree
Υπόδενδρο
Symmetric
Συμμετρικός
Synonyms
Συνώνυμα
Terminal nodes
Τερματικοί κόμβοι
Topological sorting
Τοπολογική ταξινόμιση
Tracks
Αυλάκια
Transaction file
Αρχείο μεταβολών
Tree
Δένδρο
Triangular
Τριγωνικός
Tridiagonal
Τριδιαγώνιος
Undirected
Μη κατευθυνόμενος
Uniform
Ομοιόμορφη
Update
Ενημέρωση
Weighted
Σταθμισμένος