Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Ακμές
Edges
Αλγόριθμοι αναζήτησης
Searching algorithms
Αλγόριθμοι ταξινόμησης
Sorting algorithms
Αναζήτηση κατά ομάδες
Group search
Αναζήτηση παρεμβολής
Interpolation search
Αναφορά
Report
Αντίστροφος πολωνικός συμβολισμός
Reverse polish notation
Απλή διαδρομή
Simple path
Αποκομιδή αχρήστων
Garbage collection
Απόσταση
Distance
Απώθηση
Pop
Αραιός
Sparse
Αρχεία
Files
Αρχείο μεταβολών
Transaction file
Αυλάκια
Tracks
Αφηρημένοι τύποι δεδομένων
Abstract data types
Βαθμός
Degree
Βαθμός εισόδου
In-degree
Βαθμός εξόδου
Out-degree
Βάθος
Depth
Βασική διεύθυνση
Hash address
Γραμμογράφηση
Layout
Γράφος
Graph
Γρήγορη ταξινόμηση
Quick sort
Δακτύλιος
Ring
Δάσος
Forest
Δείκτη
Pointer
Δένδρο
Tree
Δένδρο σκελετός
Spanning tree
Διαδρομή
Path
Διαδρομή Euler
Euler path
Διαδρομή Hamilton
Hamilton path
Διπλά συνδεδεμένη λίστα
Doubly linked list
Δυαδική αναζήτηση
Binary search
Δυαδικό δένδρο
Binary tree
Εγγραφές
Records
Ενδιάμεσο λογισμικό
Middleware
Ενδοδιαταγμένη διάσχιση
Inorder traversal
Ενημέρωση
Update
Ένθετα
Infix
Εξωτερικοί κόμβοι
External nodes
Επίπεδο
Level
Επίπεδοδιαταγμένη διάσχιση
Level order traversal
Ερώτηση
Query
Εσωτερικοί κόμβοι
Internal nodes
Κατακερματισμός
Hashing
Κατανεμητή μνήμης
Memory allocator
Κατευθυνόμενος
Directed
Κλαδιά
Branches
Κλειδί
Key
Κόμβους
Nodes
Κύκλος
Cycle
Κυλίνδρους,
Cylinders
Κύριο αρχείο
Master file
Λίστα γειτνίασης
Adjacency list
Μεταδιαταγμένη διάσχιση
Postorder traversal
Μεταθεματικά
Postfix
Μη κατευθυνόμενος
Undirected
Μη τερματικοί κόμβοι
Non-terminal nodes
Μηδενισμού κατά Gauss
Gaussian Elimination
Ομοιόμορφη
Uniform
Ουρά
Queue
Ουρά με δύο άκρα
Dequeue (double ended queue)
Παιδιά
Children
Πατέρας
Father
Πεδία
Fields
Πίνακα γειτνίασης
Adjacency matrix
Πίνακες
Arrays
Πλήρης
Complete
Πολωνικός συμβολισμός
Polish notation
Προδιαταγμένη διάσχιση
Preorder traversal
Προθεματικά
Prefix
Πυκνός
Dense
Πυκνότητα κλειδιών
Key density
Ρίζα
Root
Σειριακή αναζήτηση
Sequential search
Σειριακή προσπέλαση
Serial access
Σταθμισμένος
Weighted
Στοίβα
Stack
Σύγκρουση
Collision
Σύζευξη
Merge
Συμμετρικός
Symmetric
Συνδεδεμένη λίστα
Linked list
Συνεκτικός
Connected
Συντελεστή φόρτισης
Loading factor
Συνώνυμα
Synonyms
Ταξινόμηση
Sort
Ταξινόμηση με αντιμετάθεση
Exchange sort
Ταξινόμηση με διαμερισμό
Partition exchange sort
Ταξινόμηση με επιλογή
Selection sort
Ταξινόμηση με παρεμβολή
Insertion sort
Τέλεια
Perfect
Τερματικοί κόμβοι
Terminal nodes
Τομείς
Sectors
Τοπολογική ταξινόμιση
Topological sorting
Τριγωνικός
Triangular
Τριδιαγώνιος
Tridiagonal
Τυχαία προσπέλαση
Random access
Υπερχείλιση
Overflow
Υπογράφος
Subgraph
Υπόδενδρο
Subtree
Ύψος
Height
Φύλλα
Leaves
Ώθηση
Push